Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τιςπροϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε από καιανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «vitamino.gr» και έδρα στο Bad Honnef τηςΓερμανίας, e-mail: info@vitamino.gr, [εφεξής η «Εταιρεία»].


2.Το δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι γενικό. Στιςπεριπτώσεις που για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο ή δυνατότητεςο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του ή οποιαδήποτεάλλα προσωπικά στοιχεία, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάνπαρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ωςενήλικοι, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την έκθεσή τους στοπεριεχόμενο αυτό ή τις δυνατότητες αυτές ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντοςδιαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα.

ΗΕταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να ζητήσει από τους χρήστες την γνώμη τους γιατα προϊόντα που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Αν αυτό συμβεί, οιχρήστες δεσμεύονται να κάνουν σχόλια ευπρεπή τα οποία να μην προσβάλλουν μεοποιοδήποτε τρόπο τους λοιπούς χρήστες ή οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές ομάδες.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαπιστώσει παράβαση του όρου αυτού, παρακαλείταινα ενημερώσει τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου η δημοσίευση / τοσχόλιο να αφαιρεθούν το συντομότερο.


3.Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α)οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρείαπροϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την χρήση τους ήδιαβεβαίωση ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) ηπαροχή πληροφοριών για προϊόντα δεν εμπεριέχει εγγύηση για την ασφάλειά τουςυπό οποιεσδήποτε συνθήκες και έναντι όλων; και ο χρήστης θα πρέπει κάθε φορά ναλαμβάνει τις συμβουλές (γενικές ή επαγγελματικές) που θεωρεί χρήσιμες ήαπαραίτητες (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς μέσω του παρόντοςδιαδικτυακού τόπου δεν αποτελούν το σύνολο των πληροφοριών για τα προβαλλόμεναπροϊόντα ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένες και να έχουν υποστείαλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείαςκαι (δ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητακαι το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακούτόπου. Σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα είτε από την Εταιρεία είτε απότους χρήστες, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.


4.Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά γιανόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τουαπό τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθηκαι τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψειςπου μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή νααλλοιώσουν το περιεχόμενό του.


5.Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ήασφάλεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, τηςχρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες οφείλουν με δική τους ευθύνη ναλάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των δεδομένων και των συστημάτων τους.


6.Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

Απαγορεύεταιχωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρειαντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόποεκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώςεξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης τωνανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσήςτους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν γιαεμπορικό σκοπό.

Επίσης,απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη επέμβαση στο περιεχόμενο και τιςρυθμίσεις του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεωςστη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.


7.Προκειμένου ο παρών διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και ναενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ναδιενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατητην πρόσβαση. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακούτόπου ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης τωνχρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/ και λόγω τηςδιακοπής λειτουργίας του από την Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τηςΕταιρείας μη υποχρεωμένης να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση τωνχρηστών του παρόντος.


8.Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικώνσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακότόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνηςγια το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντωνή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική πουακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικώνδεδομένων.


9.Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνητης Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της ίδιας ή τωνπροστηθέντων αυτής στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή απόβαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντιτης Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σεοποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.


10.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού ή/καιδιαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησηςτων παρόντων όρων χρήσης αυτού.


11.Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται απότο ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράςείναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.


12.Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασίααυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότεραοριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πουαναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.


13.Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντωνόρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας ΠολιτικήΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαδικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε,παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τονΔιαδικτυακό Τόπο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους. Η Εταιρεία δύναται ναπροβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως,συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει απότην εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.


Αποποίηση ευθυνών


Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας vitamino.gr έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και πηγές εγνωσμένου κύρους.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο vitamino.gr δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες του γιατρού σας.Όλα τα προϊόντα συμπληρωμάτων διατροφής, αδυνατίσματος και αποτοξίνωσης ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα στον καθένα.Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν την διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να λαμβάνετε για την όποια πάθηση. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας σας πρέπει ν' απευθύνεστε στον γιατρό σας που είναι ο πλέον αρμόδιος για να σας δώσει θεραπεία ή συμβουλές για την περίπτωση σας. Επιπλέον μην παίρνετε φάρμακα χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας και ούτε να τροποποιείτε τις θεραπείες που σας δίνει χωρίς να τον ενημερώνετε. Το vitamino.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα συμβεί που να έχει σχέση με πληροφορίες από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών. Το vitamino.gr αποποιείται της ευθύνης σε κάθε ενδεχόμενη υπόσχεση των κατασκευαστριών εταιρειών που πιθανώς να υπάρχει στην περιγραφή προϊόντων. Η πληροφόρηση που δίνεται στην ιστοσελίδα του vitamino.gr δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.